Algemene Voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden van Niqex die van toepassing zijn op alle overeenkomsten, offertes en diensten.

Artikel 1. Definities

1.1 Leverancier: Niqex, gevestigd te Bilthoven en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 68027974.

1.2 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Leverancier een Overeenkomst heeft afgesloten of aan wie Leverancier een offerte daartoe heeft uitgebracht.

1.3 Algemene Voorwaarden: dit document

1.4 Account: de online omgeving welke aan de Opdrachtgever door Leverancier ter beschikking wordt gesteld met als doel de Dienst(en) aan te vragen, te beheren dan wel te configureren.

1.5 Website: https://www.niqex.com/ dan wel subdomeinen en andere domeinextensies.

1.6 Online Portemonnee: de online omgeving welke aan Opdrachtgever door Leverancier ter beschikking wordt gesteld, met als doel de betalingen aangaande de Dienst(en) via een door de Opdrachtgevers gestort saldo te beheren.

1.7 Dienst: de specifieke dienst die Leverancier met Opdrachtgever overeenkomt, zoals vermeld in de Overeenkomst dan wel offerte.

1.8 Overeenkomst: de overeenkomst tussen Leverancier en Opdrachtgever krachtens welke Leverancier de Dienst zal uitvoeren.

1.9 Derden producten: de diensten en/of producten van derden die de Opdrachtgever middels de website afneemt als dienst.

1.10 Proefperiode: een dienst die gratis wordt aangeboden en zichzelf na beperkte tijd opheft.

1.11 Service Partner: een derde partij waarmee de Leverancier een overeenkomst heeft om een dienst correct en/of in volledigheid te leveren.

Artikel 2. Aanbod, aanvaarding, tarieven en betaling

2.1 De overeenkomst tussen Leverancier en Opdrachtgever gaat in op het moment dat Opdrachtgever digitaal akkoord gaat met het aanbod van Leverancier door de bestelling middels de website af te ronden.

2.2 Leverancier behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen de totstandkoming van de overeenkomst te herroepen. Eventueel gedane betalingen worden dan teruggestort.

2.3 Op de overeenkomst zijn te allen tijde deze algemene voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2.4 Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze Algemene Voorwaarden zijn voor Leverancier alleen bindend indien en voor zover deze door Leverancier uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

2.5 Leverancier heeft het recht een Opdrachtgever naar eigen inzicht te weigeren zonder opgaaf van reden.

2.6 Na aanvaarding mag de Overeenkomst slechts met wederzijdse toestemming worden gewijzigd.

2.7 Indien blijkt dat door Opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist zijn, heeft Leverancier het recht de prijzen hierop aan te passen.

2.8 Leverancier is te allen tijde gerechtigd de hoogte van de prijzen en overige kosten te wijzigen. De wijzigingen worden uiterlijk één (1) maand voordat zij van kracht worden bekendgemaakt op de website en medegedeeld aan de Opdrachtgever. Prijswijzigingen gelden uitsluitend voor nieuwe Overeenkomsten en/of verlengingen van bestaande Overeenkomsten.

2.9 Alle prijzen zijn inclusief BTW en exclusief eventueel bijkomende kosten.

2.10 Alle prijzen op de website, offertes en andere documentatie van Leverancier zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

2.11 Abonnementen op diensten dienen vooruit te worden betaald. Vooruitbetaalde bedragen worden niet gerestitueerd, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in deze algemene voorwaarden.

2.12 De verschuldigde vergoedingen worden voldaan aan Leverancier of via een externe betaalprovider. Betalingen moeten binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur op de bankrekening van Leverancier zijn bijgeschreven.

2.13 Indien de Opdrachtgever niet binnen de termijn van 14 dagen betaalt, verkeert hij van rechtswege in verzuim en is hij zonder nadere ingebrekestelling of aanmaning wettelijke rente verschuldigd over het factuurbedrag:

 • Leverancier is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden wanneer de opdrachtgever in verzuim is.
 • Leverancier is gerechtigd om de domeinnaam zonder enige tegemoetkoming over te nemen indien de Opdrachtgever in gebreke blijft.

2.14 Indien de Opdrachtgever niet betaalt binnen de betalingstermijn uit artikel 2.12 heeft Leverancier voorts het recht de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, onverminderd het recht van Leverancier vergoeding te verlangen voor eventuele schade die voor hem hierdoor mocht ontstaan. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn uit artikel 2.12 is voldaan, is Leverancier tevens gerechtigd de diensten op te schorten en de toegang tot alle diensten te blokkeren.

2.15 Zodra Opdrachtgever gebruikmaakt van een Proefperiode behoudt Leverancier het recht om na 31 dagen de diensten van Opdrachtgever op te heffen mits Opdrachtgever niet is overgegaan tot betaling van deze diensten.

2.16 Leverancier is gerechtigd om Opdrachtgever meerdere malen (al dan niet ongevraagd) op de hoogte te stellen over de staat van geleverde diensten via e-mail berichten. Dit omvat de staat van betalingen of herinneringen hiervoor, onderhoudsmededelingen en/of servicediensten. Dit geldt niet voor berichten met marketingdoeleinden tenzij Opdrachtgever gebruikmaakt van een Proefperiode.

Artikel 3. Verplichtingen van Leverancier

3.1 Leverancier zal zich als een goed dienstverlener inspannen om zorg te dragen voor:

 • Een correcte domeinregistratie
 • Het verzorgen van aansluiting op het systeem voor de in de overeenkomst bepaalde diensten
 • Het tot stand brengen en in stand houden van de verbindingen die via het systeem met het internet gemaakt kunnen worden
 • Een passende beveiliging van (persoons)gegevens die opgeslagen worden
 • Leverancier geeft geen garantie op onbelemmerde toegang tot het systeem en garandeert niet dat er te allen tijde gebruik gemaakt kan worden van de diensten en/of derden producten.

3.2 Leverancier is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking het systeem (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud of voor de noodzakelijk door Leverancier te verrichten aanpassingen aan of verbeteringen van het
systeem, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de Opdrachtgever jegens Leverancier ontstaat. Hieronder wordt ook het (tijdelijk) inactiveren van systemen ter beveiliging van (persoons)gegevens gezien.

Artikel 4. Verplichtingen van Opdrachtgever

4.1 De Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het actueel houden van zijn/haar (persoons)gegevens. Deze wijzigingen kunnen door Leverancier worden doorgegeven aan de partij die de registratie van de betreffende domeinnamen regelt.

4.2 Het is de Opdrachtgever niet toegestaan zijn of haar account, of andere uit de overeenkomst voortvloeiende rechten aan derden over te dragen of aan derden in gebruik te geven, tenzij Leverancier hiervoor schriftelijk uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. Onverminderd de overige bepalingen in dit artikel 4 is het de Opdrachtgever toegestaan door een derde een website te laten ontwerpen, op het systeem te plaatsen en te (laten) onderhouden. Op het moment dat de Opdrachtgever toegang geeft aan derden is hij aansprakelijk voor al het gebruik (ook dat door eventuele derden) dat via zijn account van de diensten wordt gemaakt.

4.3 De Opdrachtgever onthoudt zich ervan overige klanten of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan het systeem. Het is de Opdrachtgever verboden processen of programma’s – al dan niet via het systeem – te gebruiken waarvan de Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze Leverancier, overige klanten of internetgebruikers kan hinderen of schade kan toebrengen. Het is de Opdrachtgever slechts toegestaan processen of programma’s te gebruiken indien er een directe, door Leverancier toegestane, verbinding met het systeem bestaat.

4.4 Het is de Opdrachtgever niet toegestaan het systeem en de schrijfruimte te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wettelijke bepalingen, de overeenkomst of deze algemene voorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de navolgende handelingen en gedragingen:

 • Het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mail en/of spam email.
 • Het handelen in strijd met rechten van intellectuele of industriële eigendom (databankrechten daaronder begrepen) van derden.
 • Het openbaar maken of verspreiden van (kinder)pornografie.
 • Seksuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen.
 • Het zonder toestemming binnendringen van andere computers of computersystemen op het Internet.
 • Het uitvoeren van (D)DoS aanvallen.

In het geval Leverancier van mening is dat dit artikel wordt geschonden, behoudt Leverancier zich het recht voor de betreffende gegevens of handelingen te blokkeren en/of bevoegde autoriteiten in te lichten en alle relevante gegevens van Opdrachtgever te verstrekken.

4.5 Het is Opdrachtgever niet toegestaan om meerdere malen in kort tijdsbestek (3 maanden of minder) een Proefperiode aan te vragen van een dienst.

4.6 Leverancier is, zonder dat Leverancier tot enige schadevergoeding jegens de Opdrachtgever zal zijn gehouden, gerechtigd zonder nadere aankondiging de aan de Opdrachtgever verstrekte aansluiting op het systeem onmiddellijk buiten gebruik te stellen, op te schorten of aan deze aansluiting nadere voorwaarden te stellen, indien en zo lang de Opdrachtgever handelt (of vermoed wordt dit te doen) in strijd met het gestelde in de artikelen 4.1 tot en met 4.5.

4.7 Indien het dataverkeer toerekenbaar aan de Opdrachtgever onredelijk hoog is en daarmee één of meerdere systemen stoort, is Leverancier gerechtigd gepaste maatregelen te nemen dit te beperken. Leverancier mag na een waarschuwing een toeslag rekenen voor het onredelijk verkeer.

4.8 De Opdrachtgever vrijwaart Leverancier tegen alle aanspraken van derden ter zake van schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door het gebruik van de Opdrachtgever van het account, het systeem, internet, derden producten, dan wel door het niet nakomen van de Opdrachtgever van zijn verplichtingen uit de overeenkomst of deze algemene voorwaarden.

4.9 Leverancier behoudt het recht om onaangekondigd het gebruik van Opdrachtgever van de geleverde diensten te controleren en volgens artikel 4.6 te handelen mits Opdrachtgever handelt in strijd met het gestelde in de artikelen 4.1 tot en met 4.5.

Artikel 5. Aansprakelijkheid

5.1 De aansprakelijkheid van Leverancier voor directe schade geleden door de Opdrachtgever als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door Leverancier van zijn verplichtingen onder deze overeenkomst, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met de Opdrachtgever overeengekomen garantieverplichting, dan wel door een onrechtmatig handelen van Leverancier, diens werknemers of door hem ingeschakelde derden, is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag, gelijk aan de vergoedingen die de Opdrachtgever onder deze overeenkomst per jaar verschuldigd is.

5.2 Aansprakelijkheid van Leverancier voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

5.3 Buiten de in artikel 5 lid 1 genoemde gevallen rust op Leverancier geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd.

5.4 De aansprakelijkheid van Leverancier wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien de Opdrachtgever Leverancier onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Leverancier ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Leverancier in staat is adequaat te reageren.

5.5 Leverancier is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door derde Producten en/of door overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan het niet leveren of een gebrek in de levering van derden producten door de betreffende leverancier.

5.6 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Opdrachtgever de schade zo snel mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk en aangetekend bij Leverancier meldt.

5.7 De Opdrachtgever vrijwaart Leverancier voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in de dienst en/of derden product die door de Opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Leverancier geleverde zaken, materialen of resultaten.

5.8 De Opdrachtgever vrijwaart en houdt Leverancier schadeloos voor alle schade die verband houdt met (het gebruik van) een domeinnaam namens of door de Opdrachtgever.

5.9 Leverancier kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor schade die Opdrachtgever oploopt door (al dan niet automatische) opheffing van een Proefperiode en de gegevens die hierbij worden verwijderd.

Artikel 6. Duur en einde van de overeenkomst

6.1 De overeenkomst wordt steeds aangegaan voor de in de overeenkomst bepaalde termijn. De overeenkomst zal worden verlengd met een zelfde termijn, tenzij een der partijen uiterlijk 15 dagen voor einddatum van de lopende termijn aan de andere partij te kennen geeft de overeenkomst niet te zullen verlengen. Opzegging is mogelijk via de website met dien verstande dat de opzegtermijn eerst aanvangt op de dag waarop Leverancier de bevestiging van de opzegging ontvangt. Zodra Leverancier een opzegging ontvangt, wordt de Opdrachtgever automatisch op de hoogte gebracht van de ontvangst en dit wordt binnen acht (8) dagen weergegeven op de online supportpagina van de klant. Als de klant een dergelijke bevestiging niet binnen acht dagen kan zien op zijn/haar supportpagina, moet deze een nieuwe opzegging sturen.

6.2 Indien Leverancier ervoor kiest een specifiek abonnementtype of speciale dienst te beëindigen, kan Leverancier het abonnement met een opzegtermijn van 30 dagen opzeggen. In dergelijke gevallen wordt het niet gebruikte deel van vooruitbetaalde bedragen vanzelfsprekend gerestitueerd.

6.3 Leverancier behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de website van Leverancier of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Indien de Opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

6.4 Een abonnement op een dienst van Leverancier kan op ieder gewenst moment worden gewijzigd naar een duurder abonnementstype. Een reeds betaald abonnementstarief wordt afgetrokken van de prijs van het nieuwe abonnement. Wijzigingen naar lager geprijsde abonnementen kunnen alleen worden gedaan aan het einde van een abonnementsperiode en alleen indien de Opdrachtgever Leverancier hiervan minimaal dertig (30) dagen voor het verstrijken van de huidige abonnementsperiode op de hoogte heeft gebracht.

6.5 Aan elk der partijen bestaat de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

6.6 Indien de Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige uit de overeenkomst of deze algemene voorwaarden voortvloeiende verplichting, is Leverancier gerechtigd, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, hetzij de overeengekomen dienst(en) op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks zonder dat Leverancier tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn en onverminderd de aan Leverancier verder toekomende rechten.

6.7 Leverancier is bevoegd zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden en de diensten te staken indien:

 • De Opdrachtgever aan Leverancier valse en/of onjuiste hem betreffende persoonsgegevens heeft doorgegeven.
 • De Opdrachtgever de overeenkomst onder valse voorwendselen is aangegaan.
 • De Opdrachtgever in strijd handelt met artikel 4.
 • De leverancier van derden producten de betreffende dienst en/of product niet langer kan leveren.
 • Ten aanzien van de Opdrachtgever faillissement wordt aangevraagd.
 • De Opdrachtgever (al dan niet voorlopig) surseance van betaling wordt verleend.
 • De onderneming van de Opdrachtgever wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen.
 • De Opdrachtgever niet voldoet aan zijn betaalverplichtingen conform artikel 2.

6.8 Na beëindiging of ontbinding van de overeenkomst zal het gebruiksrecht op de diensten onmiddellijk ophouden te bestaan en zal de aan de Opdrachtgever verstrekte aansluiting op het systeem onmiddellijk door Leverancier buiten gebruik worden gesteld. De Opdrachtgever zal onmiddellijk ophouden van het systeem en van de diensten gebruik te maken.

6.9 Na beëindiging of ontbinding van de overeenkomst zal Leverancier de door de Opdrachtgever verstrekte gegevens van websites, databases en mailsystemen na dertig (30) dagen na beëindiging of ontbinding vernietigen, tenzij deze (persoons)gegevens noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van de overeenkomst of indien Leverancier anderszins gerechtigd is over deze (persoons)gegevens te beschikken. Leverancier behoudt zich het recht voor om gegevens te bewaren als bewijsmateriaal voor eventuele toekomstige claims en procedures.

6.10 Op grond van de wet kan de Opdrachtgever de overeenkomst met een opzegtermijn van 14 dagen, zonder opgave van redenen en kosteloos annuleren. Dit herroepingsrecht geldt niet voor:

 • Domeinnamen.
 • SSL certificaten.
 • Maatwerk webhosting op uw verzoek.
 • Alle overige maatwerk webhosting diensten.

Het herroepingsrecht van de Opdrachtgever vervalt eveneens zodra Opdrachtgever gebruik maakt van acties aangeboden door Leverancier zoals een gratis domein registratie bij aankoop.

Artikel 7. Diensten van Leverancier

7.1 Leverancier verzorgt in opdracht van de Opdrachtgever tegen betaling van een vergoeding de registratie van domeinnamen bij de instelling(en) welke belast is met de uitgifte van domeinnamen. Domeinnamen worden geregistreerd onder de eigen naam van de klant. Daarom treedt Leverancier alleen op als tussenpersoon en accepteert deze geen aansprakelijkheid. De Opdrachtgever dient zich ervan bewust te zijn dat zijn contactgegevens via de WHOIS dienstverlening kunnen worden gepubliceerd. Leverancier kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor verlies geleden tijdens het verhuizen/instellen van de domeinnaam.

7.2 In het geval de Opdrachtgever onjuiste domeinnamen bestelt (spelfouten, naamfouten of iets dergelijks) wordt het registratietarief niet terugbetaald. Leverancier zal echter trachten de domeinnaam te corrigeren zolang de registratie nog niet heeft plaatsgevonden. Indien Leverancier verantwoordelijk is voor het verzenden van een foutieve bestelling van een domeinnaam, zal deze de registratiekosten vergoeden of registratie aanbieden met de juiste domeinnaam.

7.3 Met betrekking tot domeinnaamregistratie komt de Opdrachtgever overeen dat hij/zij: (1) recente, complete en accurate informatie van zichzelf verstrekt die nodig is voor het registratieproces en (2) deze informatie beheert en bijhoudt, zodat deze recent, compleet en accuraat blijft. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever om informatie m.b.t. adreswijzigingen aan Leverancier door te geven (via zijn persoonlijke online supportpagina).

7.4 Leverancier is niet aansprakelijk voor het verliezen door de Opdrachtgever van diens recht(en) op een domeinnaam of voor het feit dat de domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/of verkregen, behoudens in geval van opzet of grove schuld van Leverancier.

7.5 Leverancier heeft het recht de domeinnaam ontoegankelijk of onbruikbaar te maken, dan wel op haar eigen naam te (doen) plaatsen wanneer de Opdrachtgever aantoonbaar in gebreke blijft bij de nakoming van de overeenkomst, zulks echter uitsluitend voor de duur dat de Opdrachtgever in gebreke is en uitsluitend na verloop van een redelijke termijn tot nakoming gesteld in een schriftelijke ingebrekestelling.

7.6 Domeinnamen worden door verschillende organisaties geregistreerd en beheerd. De algemene voorwaarden van Leverancier zijn, net als de algemene voorwaarden van leveranciers van derden producten, bestanddeel van de overeenkomst en deze voorwaarden kunnen aan verandering onderhevig zijn. Leverancier heeft geen invloed op de inhoud van de voorwaarden van derden of verandering daarvan. Het valt dan ook aan te raden om deze regelmatig te raadplegen.

Artikel 8. Producten van derden

8.1 Leverancier is gerechtigd derden producten te leveren dan wel derden producten te betrekken bij het vervullen van haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst. Leverancier is niet verantwoordelijk voor derden producten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

8.2 Indien Leverancier derden producten levert aan de Opdrachtgever, dan zijn naast deze algemene voorwaarden van Leverancier tevens de algemene voorwaarden van de leverancier van de derden producten van toepassing op de overeenkomst.

8.3 Leverancier levert rechten op derden producten onder de voorwaarden als omschreven in de algemene voorwaarden van de betreffende leverancier.

8.4 Algemene voorwaarden van de leverancier van derden producten die in deze algemene voorwaarden van toepassing worden verklaard, zullen indien beschikbaar bij Leverancier uitsluitend op verzoek worden toegezonden. De algemene voorwaarden van leverancier van derden producten zullen in hetzelfde formaat en taal ter beschikking worden gesteld zoals Leverancier deze heeft ontvangen.

8.5 De algemene voorwaarden van Leverancier treden in rangorde boven de algemene voorwaarden van de leverancier van derden producten, tenzij anders aangegeven. Bij strijd tussen de algemene voorwaarden van Leverancier en de algemene voorwaarden van leverancier van derden producten, kan Leverancier de desbetreffende strijdige bepalingen in de algemene voorwaarden van leverancier van derden producten buiten toepassing verklaren dan wel van toepassing verklaren.

Artikel 9. Persoonsgegevens, privacy & beveiliging

9.1 De Opdrachtgever geeft door het aangaan van een overeenkomst toestemming aan Leverancier zijn (persoons)gegevens te verwerken ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst en de administratie en beheerstaken van Leverancier. Deze persoonsgegevens zijn slechts toegankelijk voor Leverancier en deels toegankelijk voor de toepasselijke Service Partner(s) zoals gespecificeerd in artikel 9.2 t/m artikel 9.6. Persoonsgegevens worden niet aan ongeautoriseerde derde partijen verstrekt, tenzij Leverancier hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is. De Opdrachtgever dient zich ervan bewust te zijn dat zijn contactgegevens via een WHOIS dienstverlening kunnen worden gepubliceerd.

9.2 De Opdrachtgever geeft door het aangaan van een overeenkomst toestemming aan Leverancier om specifieke (persoons)gegevens op te slaan en te verwerken. Het is voor Leverancier of zijn Service Partner(s) niet toegestaan deze informatie te gebruiken voor andere doelen dan het correct en volledig leveren van de dienst(en). De (persoons)gegevens bestaan onder meer, maar niet uitsluitend, uit de navolgende gegevenstypen:

 • Voor en Achternaam
 • E-mail adres
 • Telefoon nummer
 • Adresgegevens
 • Bedrijfsnaam (indien van toepassing)
 • IP-adres/adressen en Internet Provider
 • Login historie
 • Betaalgegevens (IBAN en/of PayPal)
 • E-mail adressen en berichten die de Opdrachtgever via de geleverde dienst heeft aangemaakt of heeft ontvangen.

9.3 Indien de Opdrachtgever een domeinnaam registreert zal de Leverancier de navolgende (persoons)gegevens delen met de Service Partner “Tucows Inc.”, handelend onder de naam “OpenSRS”. Enkel noodzakelijke gegevens worden met de Service Partner gedeeld voor een correcte dienstverlening.

 • Voor en Achternaam
 • E-mail adres
 • Bedrijfsnaam (indien van toepassing)
 • Telefoon nummer
 • Adresgegevens

9.4 Indien de Opdrachtgever een betaling uitvoert via de betalingssystemen “iDeal”, “SEPA Incasso”,  “BitCoin” en/of “Credit Card” zal de Leverancier de navolgende (persoons)gegevens delen met de Service Partner “Mollie B.V.”. Enkel noodzakelijke gegevens worden met de Service Partner gedeeld voor een correcte afhandeling van betalingen.

 • Voor en Achternaam
 • E-mail adres
 • IBAN
 • Bedrijfsnaam (indien van toepassing)
 • Factuurnummer
 • Bedrag van factuur

9.5 Indien de Opdrachtgever een betaling uitvoert via het betalingssysteem “PayPal” zal de Leverancier de navolgende (persoons)gegevens delen met de Service Partner “PayPal Inc.”. Enkel noodzakelijke gegevens worden met de Service Partner gedeeld voor een correcte afhandeling van betalingen.

 • Voor en Achternaam
 • E-mail adres
 • Bedrijfsnaam (indien van toepassing)
 • Factuurnummer
 • Bedrag van factuur

9.6 E-mail adressen die de Opdrachtgever aanmaakt op de dienst die geleverd is door de Leverancier en berichten die op deze e-mail adressen binnenkomen worden geanalyseerd door de Service Partner “SpamExperts B.V.” om de Opdrachtgever te beschermen tegen ongewenste of schadelijke e-mail. Enkel noodzakelijke gegevens worden met de Service Partner gedeeld voor correcte anti-spam en anti-virus functionaliteiten.

 • Aangemaakte e-mail adressen op de dienst
 • Inkomende e-mail berichten

De Service Partner treedt enkel op als een bewerker van de (persoons)gegevens en onthoudt zich van het opslaan van e-mail berichten. Het analyseren van adressen en berichten wordt door de Service Partner enkel gedaan door geautomatiseerde systemen zonder menselijke interventie.

9.7 Leverancier onthoudt zich van het inzien van (persoonlijke) e-mail en/of bestanden van Opdrachtgever en stelt deze niet ter beschikking van derden, tenzij Leverancier hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is, dan wel in het geval de klant handelt (of wordt vermoed te handelen) in strijd met artikel 4 van deze algemene voorwaarden.

9.8 Voorzover Leverancier middels de diensten persoonsgegevens ten behoeve van de Opdrachtgever verwerkt, doet Leverancier dit als bewerker van persoonsgegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Opdrachtgever zal aan alle verplichtingen voldoen die op hem als de verantwoordelijke in de zin van de WBP en AVG voor deze gegevensverwerking rusten en vrijwaart Leverancier tegen elke actie die is gebaseerd op het niet voldoen aan deze verplichtingen.

9.9 Indien door de Opdrachtgever middels de diensten persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Unie worden getransporteerd, vrijwaart de Opdrachtgever Leverancier tegen alle rechtsvorderingen van derden die zijn gebaseerd op de bewering dat deze persoonsgegevens worden uitgevoerd in strijd met de bepalingen van de WBP en AVG.

9.10 De Opdrachtgever kan verwijdering van (persoons)gegevens op elk gewenst moment aanvragen. Na aanvraag van de Opdrachtgever zal de Leverancier het verzoek binnen een termijn van 5 werkdagen honoreren. De Opdrachtgever dient zich ervan bewust te zijn dat een aanvraag van verwijdering van (persoons)gegevens leidt tot opschorting van de geleverde dienst.

9.10 Leverancier legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om de (persoons)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen.

Artikel 10. Overmacht

10.1 . Onder overmacht wordt verstaan alle van buiten komende oorzaken die redelijkerwijs niet voorzienbaar waren en als gevolg waarvan Leverancier niet in staat is haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever na te komen. Hieronder zijn onder meer, maar niet uitsluitend, begrepen storingen in de verbinding met het internet, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, niet of gebrekkige levering van derden producten door de leverancier en storingen in netwerken alsmede niet toerekenbare tekortkomingen van derden waarvan Leverancier zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient.

10.2 Leverancier heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Leverancier haar verbintenis had moeten nakomen.

10.3 Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Leverancier opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Leverancier niet mogelijk is, langer duurt dan twee (2) maanden is ieder der partijen bevoegd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat voor de andere partij recht op schadevergoeding ontstaat.

Artikel 11. Slotbepalingen

11.1 Abonnees van de diensten van Leverancier dienen 18 jaar of ouder te zijn, of toestemming te hebben verkregen van ouders en/of verzorgers.

11.2 Leverancier biedt geen telefonische ondersteuning. Vragen met betrekking tot ondersteuning worden op werkdagen waar mogelijk binnen 24 uur digitaal beantwoord. Leverancier streeft ernaar om vragen zo snel mogelijk te beantwoorden.

11.3 In verband met de verkoop of andere overdracht van alle belangrijke delen van de activiteiten of activa van Leverancier, heeft laatstgenoemde het recht het abonnement/de abonnementen van de Opdrachtgever zonder voorafgaande kennisgeving gedeeltelijk of geheel over te dragen aan een derde partij, alsook de rechten en plichten die Leverancier heeft zoals vermeld in de algemene voorwaarden.

11.4 Op elke overeenkomst en deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.5 Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In geval van nietigheid van een of meer bepalingen van deze voorwaarden zullen partijen gebonden zijn door regels van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, welke niet aan nietigheid blootstaan.

11.6 In afwijking van het bepaalde in artikel 6:235 lid 2 Burgerlijk Wetboek is Leverancier niet gebonden aan in de aanvaarding door de Opdrachtgever voorkomende afwijkingen van de aanbieding van Leverancier.

Bilthoven, April 2018

menu-circlecross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram
Copy link
Powered by Social Snap